Capitolul II - S.J.M.L. Neamț

Cauta
Go to content

Main menu

Capitolul II

Legislație > Norme procedurale privind efectuarea expertizelor

Normele Procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale

Capitolul I              Capitolul II               Capitolul III               Capitolul IV               Capitolul V               Capitolul VI

 

Secțiunea II: Actele medico-legale


         Art. 9 (1) Actele medico-legale sunt raportul de expertiză, raportul de constatare, certificatul, buletinul de analiză şi avizul.
                     (2) În sensul prezentelor norme:
    a) prin raport de expertiză medico-legală se înţelege actul întocmit de un expert la solicitarea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată şi care cuprinde datele privind expertiza efectuată. Expertiza medico-legală se efectuează în situaţiile prevăzute la Art. 116 şi 117 din Codul de procedură penală, precum şi la Art. 201 din Codul de procedură civilă;
    b) prin raport de constatare medico-legală se înţelege actul întocmit de medicul legist la solicitarea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată şi care cuprinde date privind constatarea efectuată. Constatarea medico-legală se efectuează în situaţiile prevăzute la Art. 112 şi 14 din Codul de procedură penală;
    c) prin certificat medico-legal se înţelege actul întocmit de medicul legist la cererea persoanelor interesate şi care cuprinde date privind examinarea medico-legală;
    d) prin buletin de analiză se înţelege actul întocmit de specialiştii instituţiilor de medicină legală sau de persoanele competente din cadrul instituţiilor de medicină legală, la cererea persoanelor interesate, şi care cuprinde date privind examenul complementar;
    e) prin aviz medico-legal se înţelege actul întocmit de Comisia superioară medico-legală, precum şi de comisiile de avizare şi control al actelor medico-legale, la solicitarea organelor judiciare, prin care se aprobă conţinutul şi concluziile actelor medico-legale şi se recomandă efectuarea unor noi expertize sau se formulează concluzii provizorii.
         Art. 10 (1) La întocmirea actelor medico-legale medicul legist sau comisia desemnată are următoarele obligaţii:
    a) să ia în considerare certificatele, referatele medicale şi fişele de observaţie clinică emise de unităţi sanitare ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei sau acreditate de acesta;
    b) să verifice dacă documentele menţionate la lit. a) prezintă următoarele elemente de siguranţă: număr de înregistrare, ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului, care trebuie să menţioneze specialitatea şi codul medicului, iar în cazul fotocopiilor, menţiunea „conform cu originalul”, atestată de medicul responsabil.
                       (2) Medicul legist nu poate lua în considerare informaţii cuprinse în alte tipuri de înscrisuri medicale decât cele prevăzute la alin 1), cum ar fi bilete de trimitere, reţete, consulturi înscrise pe reţete, concedii medicale, bilete de externare.
         Art. 11 (1) Raportul de expertiză sau constatare medico-legală cuprinde antetul, ştampila şi numărul de înregistrare al instituţiei de medicină legală în care a fost efectuată şi se înregistrează în registrul de evidenţă.
                        (2) Copiile de pe raportul de expertiză sau de constatare medico-legală se arhivează pe o perioadă nedeterminată.
                        (3) Raportul de expertiză sau de constatare medico-legală, precum şi certificatul medicul legal se semnează de toţi cei care au participat la întocmirea lui. Opiniile divergente se consemnează în cuprinsul raportului sau al certificatului medico-legal, separat şi motivat.
                        (4) În cazul în care evoluţia leziunilor menţionate la prima expertiză apar date medicale noi, complicaţii sau sechele, actele medico-legale se pot completa sau modifica numai de către medicul legist care a efectuat prima expertiză.

 
 
Back to content | Back to main menu