Capitolul II - S.J.M.L. Neamț

Cauta
Go to content

Main menu

Capitolul II

Legislație > Organizarea activității și funcționarea instituțiilor de Medicină Legală

Legea privind "Organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de Medicină Legală" cu modificările aduse de
Legea nr. 459/2001, O.G. nr. 57/2001 şi Legea nr. 271/2004

Capitolul I            Capitolul II            Capitolul III            Capitolul IV            Capitolul V            Capitolul VI            Capitolul VII

 

Capitolul II: Organizarea și atribuțiile Consiliului superior de medicină legală

         Art. 12 (1) Consiliul Superior de Medicină Legală are următoarea componenţă:
    a) directorii institutelor de medicină legală;
    b) profesorii de medicină legală din ţară;
    c) şeful comisiei de specialitate al Colegiului Medicilor din România;
    d) 3 medici legişti din diferite servicii de medicină legală judeţene, numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii;
    e) preşedintele comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii;
    f) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, numit prin ordin al ministrului sănătăţii;
    g) un reprezentant al Ministerului Justiţiei, numit prin ordin al ministrului justiţiei;
    h) un reprezentant al Ministerului Public, numit prin ordin al ministrului justiţiei;
     i) un reprezentant al Ministerului de Interne, numit prin ordin al ministrului de interne.
                      (2) Preşedintele Consiliului Superior de Medicină Legală este desemnat prin votul majorităţii membrilor Consiliului, pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. În caz de imposibilitate a exercitării atribuţiilor, preşedintele poate fi înlocuit de un alt membru al Consiliului, desemnat potrivit aceleiaşi proceduri.
                      (3) Directorul general al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti şi directorii institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare sunt numiţi prin ordin comun al ministrului sănătăţii pe bază de concurs.
                      (4) Concursul se organizează de Ministerul Sănătăţii, pe baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii.
         Art. 13 Consiliul Superior de Medicină Legală are următoarele atribuţii:
    a) coordonează activitatea de medicină legală, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, împreună cu Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurării unei practici medico-legale unitare pe întreg teritoriul ţării;
    b) studiază şi interpretează anual, morbiditatea şi mortalitatea medico-legală, şi informează despre aceasta Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Public şi Ministerul de Interne;
    c) iniţiază studii de criminologie şi alte studii interdisciplinare de interes social şi medico-legal, la nivel naţional;
    d) sprijină, prin mijloace specifice, activitatea medico-sanitară;
    e) propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii componenţa nominală şi modul de funcţionare ale Comisiei Superioare Medico-Legale şi ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale;
    f) întocmeşte raportul anual cu privire la situaţia practicii medico-legale la nivel naţional;
    g) adoptă în 30 de zile de la data constituirii, regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.
         Art. 14 Consiliul Superior de Medicină Legală se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.

 
 
Back to content | Back to main menu