Capitolul III - S.J.M.L. Neamț

Cauta
Go to content

Main menu

Capitolul III

Legislație > Regulament de aplicare legea 271/2004

Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 271/2004 privind Organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de
Medicină Legală H.G.R. nr. 774 din 07.09.2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor O.G. nr. 1/2000
privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală (M.O. al României, Partea I, nr. 459/19.09.2000)
cu modificările ulterioare H.G. 1204/2002 şi Legea 271/2004

Capitolul I               Capitolul II               Capitolul III               Capitolul IV               Capitolul V               Capitolul VI

 

Capitolul III: Activitatea instituțiilor sanitare de Medicină Legală și a altor structuri cu atribuții în domeniul medicinei legale


A. Cabinetele de medicină legală
         Art. 13 (1) Pentru efectuarea expertizelor şi constatărilor medico-legale în localităţile în care funcţionează cabinete de medicină legală organele judiciare sau alte persoane fizice ori juridice se adresează acestora. În celelalte cazuri de expertiză sau de constatare organele judiciare sau alte persoane fizice ori juridice se adresează serviciului de medicină legală judeţean, cu respectarea competenţei teritoriale şi a ierarhiei competenţei profesionale.
                       (2) Pentru efectuarea unei noi expertize organele judiciare se adresează, după caz, serviciului de medicină legală judeţean sau institutului de medicină legală competent, potrivit prezentului regulament.
B. Serviciile de medicină legală
         Art. 14 (1) Serviciile de medicină legală judeţene, în conformitate cu competenţa lor teritorială, sunt abilitate să efectueze expertize, examinări, constatări sau alte lucrări medico-legale şi complementare, la solicitarea organelor judiciare competente sau a altor persoane fizice ori juridice.
                        (2) Serviciile de medicină legală judeţene efectuează examinările complementare conform dotării tehnice de care dispun.
C. Institutele de medicină legală
         Art. 15 Institutele de medicină legală sunt abilitate să efectueze lucrări medico-legale după cum urmează:
    a) autopsii, în situaţiile prevăzute de lege, inclusiv autopsierea sau reautopsierea cadavrelor exhumate, identificarea pe material fotografic, expertiza antropologică pe elemente de cadavru sau schelet;
    b) constatări şi expertize medico-legale, în cazul în care depăşesc nivelul de competenţă al serviciilor de medicină legală judeţene sau când acestea îşi declină competenţa, din motive temeinice, în efectuarea acestora;
    c) o nouă expertiză medico-legală, în cadrul unei comisii de expertiză, astfel: expertize medico-legale traumatologice în cazuri de omor, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, vătămări corporale grave, expertize medico-legale psihiatrice în materie penală şi civilă, expertize în vederea amânării sau întreruperii executării pedepsei pe motive medicale, expertize în cazuri de acordare  necorespunzătoare a asistenţei medicale, expertiza medico-legală pentru evaluarea infirmităţii sau a incapacităţii de muncă determinate de afecţiuni traumatice, expertiza medico-legală a persoanelor în vederea autorizării deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor, expertiza medico-legală a persoanelor pentru evaluarea capacităţii de conducere auto;
    d) expertize biocriminalistice pe corpurile delicte, precum expertiza petelor de sânge, de spermă şi a firului de păr;
    e) expertiza criminalistică traseologică, cum ar fi factorii suplimentari ai împuşcării;
    f) expertiza filiaţiei: expertiza perioadei de concepţie, a potenţei şi a capacităţii de procreare, expertiza comparativă antropometrică în diagnosticul filiaţiei, expertiza filiaţiei prin metode serologice, HLA sau ADN;
    g) expertize toxicologice.
         Art. 16 (1) Lucrările constând în cercetarea la faţa locului şi ridicarea cadavrului, autopsii urgente, cercetarea cazurilor în care există pericolul dispariţiei unor mijloace de probă sau al schimbării unor situaţii de fapt se efectuează în regim de permanenţă.
                        (2) În institutele de medicină legală permanentă se asigură prin ore de gardă, iar la serviciile de medicină legală, prin chemări de la domiciliu ale medicilor.
         Art. 17 (1) În caz de necompetenţă teritorială instituţia de medicină legală îşi poate declina competenţa în favoarea celei competente.
                        (2) În caz de necompetenţă ştiinţifică instituţia de medicină legală îşi declină competenţa în favoarea celei ierarhic superioare.
                        (3) Când două sau mai multe instituţii se recunosc competente ori îşi declină competenţa, conflictul pozitiv sau negativ de competenţă se soluţionează de instituţia de medicină legală ierarhic superioară comună. Când conflictul de competenţă se iveşte între o instituţie de medicină legală şi Institutul de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti, soluţionarea conflictului revine Consiliului superior de medicină legală.
        Art. 18 Instituţiile de medicină legală pot să refuze efectuarea unei expertize, examinări, constatări sau a altei lucrări medico-legale în cazul în care nu se asigură informaţiile medicale solicitate, accesul la materialul dosarului necesar în vederea efectuării acesteia, examinarea nemijlocită a persoanei ori dacă nu sunt asigurate condiţiile tehnice pentru efectuarea acesteia.
D. Comisiile de avizare şi control al actelor medico-legale
         Art. 19 (1) Comisiile de avizare şi control al actelor medico-legale, care funcţionează în cadrul institutelor de medicină legală, verifică, evaluează, analizează şi avizează din punct de vedere ştiinţific conţinutul şi concluziile diverselor acte medico-legale realizate de serviciile de medicină legală judeţene, conform competenţei teritoriale.
                        (2) Avizarea se solicită de organele de urmărire penală şi de instanţele de judecată, în condiţiile legii, ori se realizează din oficiu în cazul noilor expertize medico-legale, înainte ca actele noilor expertize să fie transmise organelor de urmărire penală sau instanţelor judecătoreşti.
         Art. 20 Organele judiciare care solicită avizul comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale sunt obligate să pună la dispoziţie acesteia toate documentele medicale şi medico-legale existente în dosarul cauzei, însoţite de o adresă de înaintare care cuprinde un scurt istoric al faptei, precum şi întrebările la care se aşteaptă un răspuns prin avizul comisiei de avizare şi control.
         Art. 21 (1) În cazul în care concluziile expertizei medico-legale sunt contradictorii, comisia de avizare şi control se pronunţă asupra acestora, putând formula anumite precizări sau completări.
                        (2) În cazul în care concluziile actelor medico-legale nu pot fi avizate, comisia de avizare şi control recomandă fie refacerea parţială sau totală a acestora, fie efectuarea unei noi expertize.
         Art. 22 (1) După obţinerea avizului comisie de avizare şi control se poate solicita efectuarea unor noi expertize medico-legale de către unităţile medico-legale ierarhic inferioare acesteia numai în cazul în care comisia de avizare şi control a recomandat explicit acest lucru sau dacă au apărut date noi medicale ori de anchetă, inexistente la data expertizelor anterioare.
                        (2) Avizele comisiei de avizare şi control se trimit solicitanţilor în termen de cel mult 30 de zile de la data cererii, dar numai după achitarea contravalorii expertizei, şi se comunică instituţiilor de medicină legală care s-au pronunţat în cauza respectivă.
E. Comisia superioară medico-legală
         Art. 23 Comisia superioară medico-legală funcţionează pe lângă Institutul de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti, reprezentând autoritatea ştiinţifică supremă în domeniul medicinii legale, care verifică, evaluează, analizează şi avizează din punct de vedere ştiinţific, la cererea organelor judiciare, conţinutul şi concluziile diverselor acte medico-legale.
         Art. 24 (1) Componenţa nominală a Comisiei superioare medico-legale, se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului justiţiei, iar lista cuprinzând specialiştii care pot fi cooptaţi la lucrările acesteia se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii.
                        (2) Şedinţele Comisiei superioare medico-legale se pot desfăşura dacă se întruneşte majoritatea membrilor.
         Art. 25 Organele judiciare care solicită avizul Comisiei superioare medico-legale sunt obligate să îi pună la dispoziţie toate actele medicale şi medico-legale din dosar, însoţite de o adresă de înaintare care să cuprindă un scurt istoric al faptei, precum şi întrebările, formulate clar, la care trebuie să răspundă în aviz.
         Art. 26 (1) Comisia superioară medico-legală se poate pronunţa, verificând şi avizând din punct de vedere ştiinţific, şi în situaţiile în care au fost efectuate noi expertize sau au fost date avize de către comisiile de avizare şi control al actelor medico-legale competente teritorial.
                        (2) Comisia superioară medico-legală nu efectuează examinări de persoane, iar dacă membrii comisiei consideră necesară examinarea persoanei, recomandă efectuarea unei noi expertize medico-legale, urmând ulterior concluziile acesteia să fie supuse avizării Comisiei superioare medico-legale.
         Art. 27 (1) În cazul în care Comisia superioară medico-legală constată existenţa unor concluzii contradictorii între prima expertiză şi cea ulterioară sau ale altor acte medico-legale, aceasta poate aviza, în totalitate sau parţial, concluziile uneia dintre ele, putând formula anumite precizări sau completări.
                        (2) În cazul în care concluziile actelor medico-legale nu pot fi avizate, Comisia superioară medico-legală recomandă refacerea totală sau parţială a lucrărilor, formulând propuneri în acest sens sau concluzii provizorii.
                        (3) În cazul în care se constată deficienţe în redactare sau abateri privind metodologia întocmirii unor acte medico-legale, Comisia superioară medico-legală poate dispune refacerea parţială sau totală a acestora.
         Art. 28 (1) În cazul în care Comisia superioară medico-legală a eliberat un aviz, organele judiciare nu pot solicita efectuarea altor expertize medico-legale unor unităţi medico-legale ierarhic subordonate acesteia decât dacă au apărut date noi medicale sau de anchetă. În acest caz efectuarea expertizei medico-legale este de competenţa Institutului de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti.
                        (2) Avizul Comisiei superioare medico-legale se trimite solicitantului în termen de cel mult 40 de zile de la data cererii şi numai după achitarea contravalorii prestaţiei medico-legale. Avizul se comunică şi instituţiilor de medicină legală care s-au pronunţat în cauza respectivă.
F. Consiliul superior de medicină legală
         Art. 29 Consiliul superior de medicină legală îşi exercită atribuţia de coordonare ştiinţifică şi metodologică a activităţii de medicină legală prin:
    a) acreditarea noilor metode de cercetare ştiinţifică, care urmează să fie aplicate în practică, elaborând în aceste scop protocoale de verificare experimentală şi standardizare;
    b) elaborarea şi adoptarea normelor metodologice ale expertizelor medico-legale, pe care le reactualizează periodic în funcţie de progresul tehnico-ştiinţific;
    c) convocarea anuală de reuniuni cu medicii legişti pentru a analiza expertizele controversate şi a prelucra modificările normelor metodologice elaborate.
    d) propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii şi ministerului Justiţiei a componenţei nominale şi a modului de funcţionare a Comisiei superioare medico-legale şi ale Comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale.
    e) întocmirea raportului anual cu privire la situaţia practicii medico-legale la nivel naţional.
G. Comisiile mixte
         Art. 30 (1) Comisiile mixte pentru verificarea modului de efectuare a lucrărilor medico-legale, denumite comisii mixte, funcţionează în componenţa prevăzută la Art. 26 din Legea nr. 271/2004 republicată.
                       (2) Comisiile mixte sunt alcătuite din cel puţin 4 membri, numărul medicilor din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al personalului de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei fiind egal. Medicii desemnaţi de Ministerul Sănătăţii trebuie să aibă specialitatea în medicină legală în grad de medic primar.
                       (3) Comisiile mixte pot beneficia de sprijinul altor specialişti din cadrul Ministerului Sănătăţii sau al Ministerului Justiţiei, în funcţie de specificul lucrărilor medico-legale ce urmează să fie verificate.
         Art. 30 (1) Comisiile mixte se constituie ori de câte ori există indicii cu privire la săvârşirea unor abateri în efectuarea lucrărilor medico-legale.
                       (2) Efectuarea verificărilor este solicitată de către Ministerul Justiţiei sau de către Ministerul Sănătăţii.
         Art. 31 (1) Comisiile mixte verifică dacă lucrările medico-legale au fost efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale.
                       (2) Verificările comisiilor mixte se finalizează printr-un raport scris.
                       (3) În cazul în care, în urma verificărilor efectuate, comisiile mixte constată că au fost încălcate unele dispoziţii legale, acestea sesizează, după caz, organele judiciare sau structurile competente ale Colegiului Medicilor din România.
         Art. 32 Activitatea de control desfăşurată de comisiile mixte şi rapoartele întocmite de acest6ea sunt supuse evaluării Consiliului de analiză şi evaluare a activităţii de medicină legală.
         Art. 33 (1) Comisiile mixte sunt conduse de un preşedinte sau în lipsa acestuia de un vicepreşedinte.
                       (2) Preşedintele comisiilor mixte şi, în lipsa acestora, vicepreşedintele asigură sub aspect tehnic conducerea şi organizarea şedinţelor pe care le prezidează.
                       (3) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi prin vot deschis de membrii comisiei mixte, cu majoritate simplă.
         Art. 34 (1) Comisiile mixte se întrunesc ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui său sau, în lipsa acestuia, a vicepreşedintelui ori a cel puţin jumătate din numărul membrilor.
                       (2) Ordinea de zi a şedinţelor de lucru este stabilită de preşedinte şi va fi adusă la cunoştinţa membrilor cu cel puţin 7 zile înainte de ziua şedinţei, dată la cer se vor transmite spre consultare şi documentele ce urmează să fie verificate.
         Art. 35 (1) Sesizările privind săvârşirea unor abateri în efectuarea lucrărilor medico-legale, însoţite de acte doveditoare în original sau în copii legalizate, se depun la secretariatul general al Ministerului Sănătăţii sau al Ministerului Justiţiei.
                       (2) După solicitarea efectuării verificărilor de către Ministerul Sănătăţii sau de către Ministerul Justiţiei, sesizările vor fi transmise secretariatului tehnic al comisiilor mixte, prevăzut la Art. 38 alin 3.
                       (3) În măsura în care pentru efectuarea verificărilor sunt necesare documente, date sau informaţii suplimentare, preşedintele va solicita transmiterea acestora de către instituţiile publice sau persoanele fizice ori juridice care le deţin.
                       (4) Instituţiile publice sau persoanele fizice ori juridice au obligaţia de a transmite, în termen de 10 zile de la primirea solicitării, documentele, datele sau informaţiile solicitate.
         Art. 36 (1) Prin verificările efectuate comisiile mixte stabilesc dacă lucrările medico-legale au fost efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
                       (2) Verificările comisiei mixte se finalizează printr-un raport scris, adoptat cu majoritate simplă, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor acesteia.
                       (3) Dacă la prima convocare nu se realizează cvorumul, după o săptămână se organizează o nouă şedinţă cu aceeaşi ordine de zi iar hotărârea asupra conţinutului raportului se va lua cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenţi.
         Art. 37 Raportul prevăzut la Art. 36 alin.(2) este prezentat Consiliului de analiză şi evaluare a activităţii de medicină legală.
         Art. 38 (1) Comisiile mixte îşi desfăşoară activitatea la ministerul Sănătăţii municipiul Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1.
                       (2) Ministerul Sănătăţii asigură secretariatul tehnic al comisiilor mixte.
                       (3) Secretariatul tehnic redactează procesele verbale ale şedinţelor, tehnoredactează rapoartele şi corespondenţa comisiilor mixte şi efectuează orice alte lucrări necesare în vederea desfăşurării activităţii acestora.
                       (4) Cheltuielile materiale necesare pentru funcţionarea comisiilor mixte şi a secretariatului tehnic al acestora se asigură din bugetul de venituri şi cheltuieli ale Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Justiţiei.
H. Consiliul de analiză şi evaluare a activităţii de medicină legală
         Art. 39 (1) Consiliul de analiză şi evaluare a activităţii de medicină legală funcţionează în componenţa şi are atribuţiile prevăzute la Art. 29 şi respectiv Art. 30 din Legea nr. 271/2004 republicată.
                       (2) În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul de analiză şi evaluare a activităţii de medicină legală colaborează cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile publice locale, cu instituţiile publice, precum şi cu alte organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale interesate.
        Art. 40 (1) Consiliul de analiză şi evaluare a activităţii de medicină legală se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar.
                       (2) La lucrările Consiliului de analiză şi evaluare a activităţii de medicină legală pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţii publice, reprezentanţi ai comisiilor mixte, specialişti şi reprezentanţi ai societăţii civile.
                       (3) Lucrările pregătitoare ale instituţiilor se asigură de secretariatele generale ale Ministerului Sănătăţii şi Ministerul Justiţiei.

 
 
Back to content | Back to main menu