Capitolul V - S.J.M.L. Neamț

Cauta
Go to content

Main menu

Capitolul V

Legislație > Regulament de aplicare legea 271/2004

Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 271/2004 privind Organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de
Medicină Legală H.G.R. nr. 774 din 07.09.2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor O.G. nr. 1/2000
privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală (M.O. al României, Partea I, nr. 459/19.09.2000)
cu modificările ulterioare H.G. 1204/2002 şi Legea 271/2004

Capitolul I               Capitolul II               Capitolul III               Capitolul IV               Capitolul V               Capitolul VI

 

Capitolul V: Relațiile instituțiilor de Medicină Legală cu alte unități sanitare


         Art. 49 Unităţile sanitare, la cerere, sprijină efectuarea expertizelor, a constatărilor sau a altor lucrări medico-legale, prin consulturi de specialitate şi investigaţii paraclinice. Aceste activităţi pot fi asigurate şi de unităţi medico-sanitare private, pe bază de contract, în condiţiile legii.
         Art. 50 (1) Consulturile solicitate de instituţiile medico-legale se efectuează, în mod obligatoriu, de un medic specialist sau primar.
                       (2) Rezultatele se consemnează într-un document medical.
         Art. 51 (1) Unităţile sanitare sunt obligate să pună la dispoziţie instituţiilor medico-legale, la cererea scrisă a acestora: copii lizibile de pe documente medicale, extrase din registrele de consultaţii, copii integrale lizibile de pe fişele de observaţie clinică cuprinzând evoluţia clinică, tratamentul, rezultatele investigaţiilor paraclinice, protocoale operatorii, sau să permită accesul expertului desemnat la orice documente medicale privind cazurile cercetate. Unităţile medicale au obligaţia să pună la dispoziţie instituţiilor medico-legale, la cererea acestora, şi documentul original al oricărei investigaţii efectuate, ţinând evidenţa strictă a acestora şi păstrând o copie în locul originalului.
                       (2) Documentele se arhivează de către instituţiile de medicină legală fără termen de limită de păstrare a acestora.
                       (3) Copiile de pe documentele medicale prevăzute la alin (1) trebuie să fie lizibile, să poarte menţiunea „conform cu originalul”, semnătura şi parafa medicului responsabil.
         Art. 52 Conducătorul unităţii sanitare are obligaţia să instruiască personalul din subordine ca, în cauzele care implică şi o cercetare medico-legală, leziunile traumatice să fie descrise după regulile semiologiei medico-legale, în mod detaliat, în documentele spitaliceşti, cum ar fi: registre de consultaţii, foi de observaţii şi altele.
         Art. 53 (1) În cazuri urgente, când constatarea medico-legală nu poate fi amânată deoarece există pericolul dispariţiei probelor, unităţile sanitare sunt obligate să colaboreze la soluţionarea acestora.
                        (2) Paza şi conservarea probelor se asigură de organele de cercetare penală, conform legii.

 
 
Back to content | Back to main menu